Általános szerződési feltételek

A Társaság (Eladó) adatai:

A cég elnevezése: PRECITRADE Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fűtőház út 5.
Cégjegyzékszám: 07-09-018548
Adószám: 22719854-2-07
Telefonszáma: +36 22 803449, +36 70 5222959

 

Általános feltételek:

A Társaság és megrendelőjének, vevőjének és bármely egyéb a Társasággal üzleti kapcsolatba lépő partnerének – továbbiakban Partner (Vevő), továbbiakban együttesen Felek – eltérő megállapodása hiányában a Társaság Partnerek részére teljesítendő szolgáltatásait, illetve a Felek jogait és kötelezettségeit jelen feltételek (továbbiakban Ászf) szabályozzák, kivéve, amennyiben a Felek erről írásban eltérően nem állapodtak meg. A Társaság képviselője által aláírt, az Ászf-től eltérő tartalmú megállapodás akkor és csak akkor érvényes, amennyiben az aláírással kapcsolatosan a hatályos cégjegyzési és aláírási szabályok maradéktalanul érvényesülnek.

Az Ászf a Társaság által történő visszavonásig érvényes.

A Társaság felhívja továbbá a Partner figyelmét, hogy a Partner a megrendelésének a Társaság részére történő eljuttatásával az Ászf-et elfogadja. A Társaság a Partnereitől a jelen Ászf-vel ellentétes tartalmú, megállapodására irányuló tervezeteit a Felek megállapodására nem tekinti irányadónak. A Társaság Ászf-je akkor is érvényes, amennyiben a Partner eltérő szerződéses feltételei ellenére a Társaság a Partner részére szolgáltatást teljesít.

 

Ajánlat:

A Partner megkeresésére a Társaság a megkeresésnek megfelelő tartalommal ajánlatot készít, amelyet a Társaság arra feljogosított munkavállalójának aláírásával ellátva megküld a Partnernek elfogadás céljából. A Társaság által megadott árak – egyéb megjegyzés nélkül – ÁFA nélküli árak, a Társaság telephelyén a Partner részére kiadott Termékekre vonatkoznak. A Termékek értékesítése a mindenkor hatályos ÁFA- törvény szabályai szerint történik.

 

Megrendelés és teljesítés:

Az Eladó a hozzá e-mail-ben vagy ajánlott levélben érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés az Eladó számára a megrendelés visszaigazolását, illetve konkrét szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent szállítási kötelezettséget. Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg kifizetését kérheti, amely foglalónak minősül. A rendelés visszaigazolás csak ezen összeg kifizetése és annak az Eladó által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.  Eladó a Vevő részére megrendelést akként teljesíti, hogy Eladó vagy a Vevő telephelyén, fióktelepén a Termékeket szállítólevél alapján adja át a Vevőnek, vagy a megbízottjának esetleg csomagként továbbítja. A rész- és előszállítás jogát, egyéb megállapodás hiányában fenntartjuk.

A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. A Vevő köteles az árut minőségileg ellenőrizni és az észlelt hibákat legkésőbb a – rendeltetési helyre érkezéstől – számított 1 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni.

Az átadás-átvételi eljárás során a Vevő és Eladó a megrendelt, és a Vevő részére átadott Termékek mennyiségi, valamint a csomagolás sérülésmentességére és a Termékek külső jellemzőire vonatkozó ellenőrzését közösen végzik el és az átadás-átvétel tényét a szállítólevél aláírásával a Felek igazolják. Eladó az átadás-átvételi eljárást követően mennyiségi reklamációt nem fogad el.

Az átadás-átvételi eljárást, azaz a szállítólevél aláírását és a Termékek fel-/ lerakodásának befejezését követően a kárveszélyt a Vevő viseli.

Vis maior esetén – mely önhibánkon kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmünk megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti – a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha azt a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettségünk alól teljesen vagy részlegesen mentesülünk. Vis-maiornak számítanak azok az Eladó szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák, stb.).

A vis-maior fennállásáról az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén mindkét félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 

Fizetés:

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges. A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján jóváírásra (vagy beérkezésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön. A Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számíthat fel.

Fizetés esetén mindig a fennálló késedelmi kamat összege kerül először csökkentésre. Ha a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Eladó jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ennek feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában), mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. A Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be az Eladóval megkötött ez irányú megállapodás nélkül. Az előleg kifizetése a kiállított rendelés visszaigazolás alapján történik, melyről az Eladó az összeg kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.

 

Tulajdonjog fenntartása:

Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a megrendelő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve amíg a Vevő az üzleti kapcsolatból folyó kötelezettségeit nem teljesítette. A Vevő jogosult a szokásos üzleti tevékenysége során a leszállított termékünket más eredetű gyártmányhoz kapcsolni, megmunkálni, illetve felhasználni azzal a megkötéssel, termékünk vagy az annak felhasználásából keletkezett termék további eladása esetén a megrendelő köteles az elért bevételből elsődlegesen a hátralékos vételárat, illetve a felénk fennálló tartozást rendezni.

 

Jótállás, garancia:

Minden általunk szállított termékért csak abban az esetben és annyi időre vállalunk jótállást, amennyit annak gyártója felénk nyújt. A jótállásunk csak a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott termékre vonatkozik. Megszűnik a jótállási kötelezettségünk, ha a terméket az üzemeltető megbontja, vagy szakszerűtlenül használja. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen beépítés, működtetés, illetve hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás stb.), vagyis a vevőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra.

A gyártói garancia csakis a hibás termékek javítására vagy cseréjére korlátozódik. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget semmilyen különleges, közvetett vagy következményes kárért! A termék megrendelésével a vevő a garanciális feltételeket elfogadja!

Vevő köteles jótállási igényét írásban bejelenteni, ha az áru nem felel meg az előírt technikai, mechanikai, valamint egyéb tulajdonságoknak. Vevő által az Eladó részére eljuttatott reklamáció kivizsgálása az Eladó feladata. Eladó a bejelentett reklamáció kivizsgálását a beérkezést követő 5 munkanapon belül a szállító bevonásával megkezdi. A kivizsgálást követően a rendezésről Eladó a Vevőt írásban tájékoztatja.

Vevő nem jogosult szavatossági igényét a vételárba való beszámítással rendezni Eladó beleegyezése nélkül. A beszámítással való rendezéshez a Feleknek meg kell állapodniuk a csökkentés összegében is. A leszállított Termék bármely tételének reklamációja nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy visszatartsa a vételárat vagy visszautasítsa a többi tétel (Termék) átvételét és kifizetését.

 

Egyéb feltételek:

Felek a közöttük lévő megállapodás teljesítésével összefüggésben a tudomásukra jutott adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személyek előtt nem tárhatják fel, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

Ha a jelen feltételeink közül valamelyik, eltérő megállapodásunk révén vagy jogszabályi előírás folytán nem hatályos, az a többi feltételt nem érinti.

Az Általános Szerződési Feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Jogviták rendezése:

Az esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs vagy választott bírósági eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában a Felek közötti szerződéses kapcsolatból eredő esetleges jogi viták rendezésére a Felek kikötik a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, amelynek a Felek magukat alávetik.

 

Székesfehérvár,
Precitrade Kft:
Johannidesz Attila
ügyvezető